27 oktober 2023

Verbetering van praktisch landbouwsonderwijs met focus op vrouwen en jongeren (TMT 23-00045)

DE BETROKKEN INSTELLINGEN

Alage TVET College

Sinds 2001 G.C. heeft Alage ATVET College midlevel agrarische professionals en ondernemers opgeleid om de landbouwproductiviteit te verbeteren en de levenskwaliteit op het platteland te verhogen. Het college biedt onderwijs in zes landbouwafdelingen: Veeteelt, Diergezondheid, Tuinbouw, Natuurlijke hulpbronnenbeheer, Kleinschalige irrigatie en Landbouwmechanisatie. Bovendien is het belast met het uitvoeren van uitbreidingsactiviteiten op districtsniveau en kebele-niveau, waarbij probleemoplossende landbouwtechnologieën worden overgedragen aan boeren, kleine ondernemingen en eindgebruikers. Het college heeft veeteelt- en tuinbouwbedrijven voor praktijktraining van studenten en inkomstengeneratie. In de afgelopen twee decennia is de ontwikkeling van de zuivelsector een belangrijk onderdeel geweest, met capaciteitsopbouw, veeproductie en gezondheidsbeheer, rasverbetering, distributie van veevoederzaden en bevordering van kosteneffectieve zuivelvaardigheden. De missie van het college is om zijn zuivelfarm om te vormen tot een model commerciële zuivelonderneming, waarbij innovatieve zuivelvaardigheden en technologieën worden verspreid om een commercieel haalbaar en hoogwaardig melkproductiesysteem te bereiken.

Alage Agricultural College

Alage Agricultural College

Dairy unit Alage college

Dairy unit Alage college

Probleemstelling: Ecosysteem-achteruitgang in Ethiopië

Ondanks de snelle economische ontwikkeling van het land blijft Ethiopië een van de armste landen ter wereld. Meer dan 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, als gevolg van snelle bevolkingsgroei en een lage startbasis. Landbouw biedt nog steeds werk aan meer dan 70% van de Ethiopische bevolking en heeft daarom enorm potentieel om de armoede onder de bevolking te verminderen en zowel voor Ethiopische burgers als vluchtelingen meer banen te creëren. Toenemende druk op beschikbare hulpbronnen, uitbreidende bodemdegradatie, vervuiling, (plattelands) armoede en groeiende kwetsbaarheid voor voedseltekorten en ondervoeding vormen problemen in het land. Vanwege de snelle bevolkingsgroei en lokale spanningen vraagt de landbouwsector om ingrijpende verbeteringen om te voorkomen dat lokale ecosystemen nog verder verslechteren en daardoor bedreigingen vormen voor de Ethiopische bevolking op het gebied van veiligheid en gezondheid.

TRAININGSBEHOEFTEN EN DOELSTELLING:

Het project kan bijdragen aan het oplossen van de eerder genoemde kennis- en vaardigheidsproblemen door de uitwisseling van zeer waardevolle en recente kennis en vaardigheden mogelijk te maken die beschikbaar zijn voor het succesvol opereren in de zuivelwaardeketen. De rol van banencreatie voor jongeren en vrouwen en het stimuleren van bedrijfsincubatieactiviteiten in de zuivelsector zijn essentieel voor een optimale productie en waardeketen van zuivelproducten. Het gebrek aan capaciteit en vaardigheden om kennis en vaardigheden om te zetten in acties zal worden aangepakt tijdens alle trainingsactiviteiten van dit TMT door middel van de toepassing van de plan-do-check-act-methodologie.

De volgende onderwerpen zijn geselecteerd als trainingspakketten:

 1. Praktische vaardigheden voor het beheer van zuivelfarms (gebaseerd op CowSignals®): Toegenomen capaciteit van het Alage-personeel om recent ontwikkelde vaardigheidsgerichte praktijklessen en lesmaterialen te integreren en aan te passen op basis van:
  • Voer en voeding
  • Vruchtbaarheidsbeheer
  • Beheer van jong vee
  • Huisvesting en mestbeheer
  • Beheer van de veestapelgezondheid
  • Hygiënische melkproductie en marketing van rauwe melk
  • Registratie van zuivelfarms
  • Planning voor verbetering van zuivelfarms
 2. Waardeketenanalyse: Toegenomen kennis en vaardigheden om de zuivelwaardeketen in Ethiopië te analyseren en de mogelijkheden voor waardevermeerdering in de keten te begrijpen.
 3. Ondernemerschap, gender en inclusie – banencreatie met gelijke kansen voor vrouwen.
 4. Uitbreiding van vaardigheden: Toename van de capaciteit om praktijkgerichte training en coachingprogramma’s voor zuivelfarmbeheer en ondernemerschap te leveren aan boerengemeenschappen en commerciële zuivelfarmers in het MKB.

RELEVANTE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN:

Deze TMT-training is gekoppeld aan het hierboven genoemde en aan het belangrijkste prioriteitsthema: Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS), met de nadruk op zuivel en duurzaam waterbeheer. Het doel van de Nederlandse ondersteuning voor de ontwikkeling van de zuivelsector in Ethiopië is bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve, banen scheppende en economisch en milieuvriendelijk duurzame zuivelsector. Deze sector produceert betaalbare, veilige zuivelproducten van hoge kwaliteit, vooral voor arme plattelands- en stedelijke consumenten, waardoor zij de voedingskwaliteit van hun dieet kunnen verbeteren.

OPDRACHTGEVER

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP–TMT 23-00045.

AANVRAGENDE PARTIJ EN SAMENWERKINGSPARTNERS

 • Alage ATVET College – lead
 • Livestock and fishery development (LFDPA)

CONSORTIUMPARTNERS Q-POINT

 • HollanDoor
 • Gender2Connect
 • ECMA

DUUR

Juli 2023 tot juni 2024

 

Geplaatst in
Getagd met